Personuppgifts- och integritetspolicy

Så behandlar Jakobsson dina personuppgifter
Denna policy beskriver hur kommunikationsbyrån Jakobsson (organisationsnummer 556762-6246) får tillgång till och behandlar dina personuppgifter. Vi gör det på ett säkert och lagligt sätt enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att använda vår webbplats eller lämna dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgifts- och integritetspolicy.

Så skyddar vi dina uppgifter
Jakobsson värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs. Vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får vi tag i dina uppgifter
Vi får tag i dina personuppgifter genom att du tar kontakt med oss genom vår hemsida, mejl, telefon eller vid en personlig kontakt.

Ibland kan vi få dina uppgifter från en tredje part som du själv varit i kontakt med och lämnat ut dina uppgifter till. Det kan vara genom affärsnätverk av olika slag eller genom mentorskap i olika organisationer.

Vi samlar även in icke-personlig information via cookies på vår hemsida. Läs mer om det i vår cookiepolicy.

Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter
Vår behandling av personuppgifter sker utifrån två rättsliga grunder: samtycke och avtal.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss för att få information eller för att ställa frågor om olika produkter och tjänster lämnar du ditt samtycke till att Jakobsson behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Om du köper tjänster eller produkter av oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter på det sätt som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig.

Exempel på uppgifter vi hanterar
Vi hanterar uppgifter som vi behöver för att driva vår verksamhet som kommunikationsbyrå. Det handlar exempelvis om uppgifter som krävs för att kunna skriva avtal med kunder samt uppgifter som behövs för att kunna utföra uppdragen vi får av våra kunder. Det kan handla om exempelvis namn, mejladresser, adresser, telefonnummer och bilder. Vi sparar uppgifterna i vårt affärssystem respektive i vårt mejlprogram.

Så använder vi dina uppgifter
Vi sammanställer och sparar information om våra nuvarande och potentiella kunder, samarbetspartners och andra kontakter för att kunna upprätthålla våra kontakter och nätverk och se till att våra kontaktuppgifter är aktuella. Vi använder även uppgifterna till att marknadsföra våra tjänster. Du kan dock när som helst avregistrera dig från våra utskick och nyhetsbrev.

Vi eftersträvar alltid att ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt. Det innebär att vi i huvudsak hanterar kontaktuppgifter som ditt namn, mejladress och mobilnummer samt din roll i din organisation. Vår information om dig finns bara tillgänglig för de personer hos oss som vid varje tillfälle behöver den för att fullgöra uppdraget.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Hur länge vi sparar en personuppgift beror på vilken uppgift det rör sig om och syftet med att vi har uppgiften. När det gäller återkommande kunder sparar vi uppgifterna för att kunna fullgöra aktuella och kommande uppdrag och avtal. När det gäller tillfälliga kunder sparar vi uppgifterna så länge som vi behöver för att fullgöra avtalet. Vi rensar ut personuppgifter om kunder som vi inte haft kontakt med under längre tid. Ett undantag är de nyhetsbrev som vi i marknadsföringssyfte regelbundet skickar ut till våra kunder för att informera om vår verksamhet. Där kan det finnas kunder vi inte haft kontakt med under längre tid eftersom vi hämtar adresserna från en sändlista med både äldre och nyare adresser. Om man inte längre vill ha vårt nyhetsbrev kan man avregistrera sig via en länk i nyhetsbrevet. Vi rensar då bort mejladressen från vår sändlista.

Så behandlar vi dina uppgifter i förhållande till tredje part
Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller det företag du representerar för att kunna leverera beställda tjänster eller varor. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis IT-leverantörer och redovisningsbyråer. Vi för dessutom över personuppgifter till Mailchimp i USA för mejlutskick och till Google i USA för analys av webbplatser (Analytics).

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig och att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt syftet med behandlingen kan du vända dig till oss. Se nedan under punkten ”Om du vill veta mer”.

Du har rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i VÅR personuppgifts- och integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att revidera denna policy från tid till annan. Datum för senaste revidering anges i slutet av policyn. Om vi gör några ändringar i policyn kommer vi att publicera den nya versionen på vår webbplats.

Om du vill veta mer
Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor som inte besvaras i denna policy eller i vår cookiepolicy kan du vända dig till oss. Du kan också begära att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, ett så kallat registerutdrag. Mejla till info@jakobssonpr.se eller skriv till Jakobsson, Kullagatan 3, 252 40 Helsingborg.

Jakobsson PR & Reklam

Uppdaterades: 2018-06-12